Impressum

Valamar Riviera d.d.
SSN: 36201212847
Numero fiscale: 36201212847

Valamar Experience Concierge
Poreč, Stancija Kaligari 1

HR-AB-52-040020883
HR-AB-51-040020883
HR-AB-20-040020883

+385 52 408 102
www.valamar-experience.com
info@valamar-experience.com

Il direttore della filiale
Vesna Otočan

Orario di ufficio:
lunedì – venerdì
08:30-16:30

Republika Hrvatska
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Služba za gospodarstvo
Ispostava Poreč
KLASA: UP/I-372-05/16-01/85
URBROJ: 2163-03-11-02/1-16-2